Etusivu » Perunkirjoitus ja sen toimittaminen

Haluatko tilata perunkirjoituksen teon varatuomarilta?

Perunkirjoitus onnistuu myös etäyhteyksin

Ota yhteyttä


Perunkirjoitus ja sen toimittaminen

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitustilaisuus voidaan hoitaa myös etäyhteyksien välityksellä. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Yleensä perunkirjoitus saadaan pidettyä noin kahden kuukauden kuluttua kuolinpäivästä, jolloin kaikki tarvittavat selvitykset on ehditty hankkia. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamiseksi kuuluu yleensä leskelle.

Perunkirjoituksen toimittaminen alkaa yleensä sukuselvityksellä, sillä virkatodistusketjun kerääminen on yleensä perukirjan laadinnan aikaa vievin osuus. Virkatodistusten toimitusajat ovat yleensä pitkiä. Vainajan sukupuu selvitetään virkatodistuksien avulla ja katkeamaton virkatodistusten ketju kerätään kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja on ollut 15-vuotiaasta asti kirjoilla.

Tietojen kerääminen voi olla työlästä, mutta omatoimisuudella voi säästää uskottujen miesten palkkioissa. Tiedot vainajan varoista ja veloista on kerättävä usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja muilta viranomaisilta. Varat ja velat arvioidaan perukirjaan yksilöidysti käyvän arvon mukaan. Mahdollisen lesken ilmoitusten lisäksi perukirjaan on merkittävä tiedot annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista mahdollisista vakuutuskorvauksista. Perukirjaan on liitettävä kopio testamentista, avioehtosopimuksesta ja mahdollisesti aiemmin kuolleen puolison perukirjasta. Lisäksi on löydettävä kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava.

Perukirja on eräänlainen yhteenveto vainajan varoista ja veloista ja se toimii lisäksi myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta maksettava perintövero. Perukirja on lisäksi pesän osakasluettelo, sillä perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

Itse perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti kaikki perilliset eli pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten lapset. Mikäli vainaja oli naimaton, osakkaita ovat yleensä sisarukset. Todisteellinen kutsuminen tarkoittaa, että voidaan tarvittaessa todistaa, että kaikki ovat varmasti tietoisia järjestetystä perunkirjoitustilaisuudesta, vaikka eivät saapuisikaan paikalle. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Kaikkien pesän osakkaiden ei tarvitse olla paikalla perunkirjoitustilaisuudessa, jotta se voidaan järjestää. Perunkirjoitustilaisuudessa osakkaat saavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi siitä, kannattaako vaatia lakiosaa tai perinnönjakoa. Perillinen voi ottaa avustajan mukaansa perunkirjoitustilaisuuteen, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. Perillisen ei ole pakko olla läsnä perunkirjoitustilaisuudessa ellei hän ole pesän ilmoittaja. Halutessaan perunkirjoitukseen kutsuttu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa. Valtakirja voidaan antaa joko toiselle pesän osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Uskotuille miehille ei ole asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia, mutta mikäli perukirjan laativat ammattitaidottomat henkilöt, tästä seuraa helposti ongelmia ennen kaikkea perintöverojen osalta sekä omaisuudenmyyntitilanteissa.

Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.

Perunkirjoituksissa avustavat lakimiehet

Edessä perunkirjoitus? Ota yhteyttä asianajajaan:

Leave this field blank